Všeobecné obchodné podmienky výdaja a prijímania poukážok

na odber tovaru značiek predávaných v rámci skupiny VERMONT

1.           Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú spôsob a podmienky, za ktorých prevádzkovatelia predajní značiek alebo obchodov v rámci skupiny VERMONT Holding a.s., IČO: 29142857, sídlo: Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1 (ďalej len ako „VERMONT“), prijímajú od tretích osôb – zákazníkov darčekové alebo reklamné poukážky (ďalej len ako „Poukážka“ alebo „Poukážky“) slúžiace na zaplatenie kúpnej ceny tovaru značiek predávaných v rámci skupiny VERMONT.

2.           Skupina VERMONT prevádzkuje obchody v rámci Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarska (ďalej len „Teritórium“). Poukážky pre územie celého Teritória vydáva spoločnosť v rámci skupiny VERMONT, GANT Central Europe s.r.o., IČO: 26212137, sídlo: Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1. (ďalej len „Vydavateľ “). 

3.           Poukážka slúži na nákup tovaru vo vybraných predajniach prevádzkovaných spoločnosťami zo skupiny VERMONT v rámci Teritória. 

4.           Poukážky Vydavateľ vydáva v oficiálnych menách krajín v rámci Teritória, teda k 1. 1. 2019 v českých korunách (CZK), eurách (EUR) a maďarských forintoch (HUF). Poukážku možno uplatniť v predmetných predajniach v rámci Teritória bez ohľadu na menu Poukážky. Na prepočet hodnoty poukážky na menu účtenky sa použije denný kurz Českej národnej banky, sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450, zverejnený na oficiálnych webových stránkach: www.cnb.cz, k dátumu účtenky mínus jeden deň, na ktorý je Poukážka uplatnená (alebo deň najbližší k tomuto dátumu, ak pre predmetný deň nebude kurz zverejnený), tzn. že sa na prepočet z HUF na EUR alebo naopak použije krížový kurz s medziprepočtom na CZK.

5.           Prevzatím Poukážky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Vydavateľ si vyhradzuje právo na zmenu. Aktuálny zoznam predajní, kde možno uplatniť Poukážku, je k dispozícii v sídle Vydavateľa a na internetovej adrese www.vermont.eu/sk#mapa.

6.           Poukážky sú chránené pred falšovaním ochrannými prvkami a obsahujú kontrolný kupón, ktorý sa v okamihu uplatnenia Poukážky odtrhne. Poukážka obsahuje jedinečné evidenčné číslo, ktoré ju robí nezameniteľnou s inými Poukážkami. Údaje o Poukážkach sa evidujú v elektronickej evidencii, ktorú vedie Vydavateľ. Právny režim Poukážky sa riadi ustanoveniami § 1939 až 1945 zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

7.           Ak nejde o reklamnú akciu, predávajú sa Poukážky zákazníkom za cenu zodpovedajúcu ich nominálnej hodnote, ktorá je splatná v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty v predajni, kde sa predáva tovar v rámci skupiny VERMONT. Tieto Poukážky sú prenosné, neviažu sa na konkrétnu osobu. V prípade reklamnej akcie sa podmienky vydania Poukážky a jej prenosnosti riadia pravidlami stanovenými prevádzkovateľom reklamnej akcie.

8.           Poukážky možno uplatniť v predajniach prevádzkovaných v rámci skupiny VERMONT, ktoré sa zapojili do spoločného projektu vydávania a prijímania Poukážok, ktorých aktuálna špecifikácia sa nachádza na internetovej adrese www.vermont.eu, pričom zákazník je oprávnený pri prevzatí Poukážky v predajni od prevádzkovateľa predajne požadovať zoznam predajní, kde sa poukážky v okamihu odovzdania Poukážky prijímajú.          

9.           Poukážku možno použiť výhradne na zaplatenie tovaru značiek predávaných v rámci skupiny VERMONT vo výške nominálnej hodnoty uvedenej na Poukážke, najneskôr v lehote platnosti Poukážky, uvedenej na Poukážke. Ak poukážka neobsahuje dátum platnosti, možno ju uplatniť v lehote 6 mesiacov odo dňa jej vydania, vyznačeného na doklade o nadobudnutí Poukážky. Poukážku možno uplatniť najskôr v nasledujúci deň po jej kúpe. Na úhradu jedného kusa tovaru možno použiť aj viacero Poukážok a jednu Poukážku možno použiť aj na nákup viacerých kusov tovaru, vždy však v jednej predajni a v rámci jedného nákupu. Na tovar kúpený prostredníctvom Poukážky nemožno uplatniť právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, čím nie je dotknutá možnosť reklamovať chyby tovaru a uplatniť reklamačné nároky podľa príslušných právnych predpisov.

 10.        Poukážku nemožno vymeniť za hotové peniaze, nemožno na jej základe požadovať bankový prevod finančných prostriedkov, a to ani potom, čo uplynie lehota platnosti Poukážky, Poukážky ďalej nemožno započítať proti neuhradeným pohľadávkam. Pri nevyčerpaní nominálnej hodnoty Poukážky nemožno vyplatiť vzniknutý rozdiel v peniazoch. Poukážku nemožno uplatniť na nákup ďalších Poukážok. Predávať Poukážky z reklamných akcií ďalším osobám je zakázané.

11.         V súlade so smernicou Rady EÚ 2016/1065 zo dňa 27. 6. 2016, ktorou sa zmenila smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (ďalej len „Smernica“), je Poukážka viacúčelovým poukazom. Pri Poukážke ako viacúčelovom poukaze v zmysle Smernice sa z dôvodu uplatnenia Poukážky v rámci Teritória a nemožnosti vopred určiť sadzbu dane z pridanej hodnoty daň z pridanej hodnoty uplatní až v okamihu dodania tovaru alebo poskytnutia služby, na ktoré sa Poukážka vzťahuje, za deň zdaniteľného plnenia sa teda považuje deň transakcie, v rámci ktorej prebehlo uplatnenie Poukážky a úhrada kúpnej ceny tovaru v predmetnej predajni v rámci skupiny VERMONT. Akýkoľvek predchádzajúci prevod Poukážky nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

12.         Prevádzkovateľ predajne je oprávnený Poukážku odmietnuť, ak: a) sa už raz uplatnila, b) neobsahuje ochranné prvky, neobsahuje kontrolný kupón alebo je inak viditeľne poškodená, c) sa jedinečné evidenčné číslo Poukážky nevyskytuje v elektronickej evidencii Poukážok. Ak má prevádzkovateľ predajne akékoľvek pochybnosti o pravosti uplatnenej Poukážky alebo ak sa domnieva, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v prvej vete tohto odseku, je oprávnený ponechať si Poukážku uplatnenú zákazníkom na jej preverenie a požadovať od zákazníka doklad o nadobudnutí Poukážky od niektorého prevádzkovateľa predajne v rámci skupiny VERMONT alebo od usporiadateľa reklamnej akcie, o čom sa so zákazníkom spíše preberací protokol. Ak sa preverovaním zistí, že Poukážku možno prijať na úhradu ceny tovaru, vráti sa Poukážka zákazníkovi. O čas preverovania Poukážky sa predlžuje čas jej platnosti. Ustanovením tohto odseku nie sú vylúčené reklamačné nároky zákazníka, ktorý Poukážku kúpil, voči osobe, od ktorej ju kúpil.

13.         Vydavateľ ani nijaká osoba zo skupiny VERMONT nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu Poukážky, jej odcudzenie, zneužitie alebo omeškanie s uplatnením.

14.         Na zaobstaranie/uplatňovanie Poukážok sa uplatnia zásady zachovania dôverného charakteru informácií spoločností v rámci skupiny VERMONT.

15.         Darčekové poukážky spoločnosti Vermont pre značku Camel Active je možné uplatniť iba v predajniach tejto značky v ČR a SR.