Zásady spracovania osobných údajov

1. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto dokumentom vám poskytujeme informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, Česká republika zapísaná v obchodnom registri pri Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou B 18784 IČ: 29142857, DIČ: CZ29142857


Odporúčame vám, aby ste si informácie pozorne prečítali. Učinili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Ak by vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

1. Kto spracováva vaše osobné údaje?
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda osobou, ktorá určuje účely a prostriedky a rozhoduje o spracovaní vašich osobných údajov za vyššie uvedeným účelom, je VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22, 118 00 Praha 1, IČ: 29142857, DIČ: CZ29142857, zapísaná v obchodnom registri pri Mestskom súde v Prahe pod sp. značkou B 18784

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorého sme vymenovali a ktorým je:                                                                                                                              Martin Trávníček, MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                          e-mail: dpo@vermont.eu.

2. Ako a prečo sa vaše osobné údaje spracúvajú?
Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime príslušnými právnymi predpismi, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“) a zákonom o spracovaní osobných údajov.
Spracovávanie vašich osobných údajov prebieha preto, aby sme zaistili všetky naše aj Vaše práva a povinnosti [ako zamestnávateľa a zamestnanca/súvisiace s poskytovaním služby].
Všetky vaše osobné údaje na uvedený účel spracovávame na základe vášho nižšie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Vaše údaje na daný účel spracovávame po dobu minimálne 3 rokov.
Pri spracovávaní vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

3. Ktoré vaše osobné údaje spracúvame?
Spracúvame iba osobné údaje, ktoré sme získali priamo od vás. Zbierame nasledujúce osobné údaje:
V kontaktných formulároch, ktoré sú na našich stránkach, spracovávame tieto údaje a v prípade záujmu o prácu tiež životopis uchádzača.

  • Meno a priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónny kontakt
  • Fotografia
  • CV (životopis uchádzača)

Dopyt/objednávka v našich internetových obchodoch: meno, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, prípadne názov firmy, IČO a DIČ. 
Na účely poskytovania priameho marketingu (najmä zaslanie obchodných oznámení a bulletinov)
Osobné údaje nám poskytujete na základe uvedeného súhlasu na vami stanovený účel.

4. Ako chránime vaše osobné údaje?
Môžete si byť úplne istí, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme s náležitou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov.

5. Komu ďalšiemu poskytujeme vaše osobné údaje a prečo?

Vaše osobné údaje v tejto súvislosti odovzdávame na spracovanie iba vyššie uvedenému sprostredkovateľovi, čo je potrebné na zabezpečenie vyššie uvedeného účelu spracovania osobných údajov.

6. Aké máte práva k svojim osobným údajom?
Vo vzťahu k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, máte nasledujúce práva, ktoré voči nám ako prevádzkovateľovi môžete uplatniť:

  • právo získať potvrdenie o (ne)spracovávaní vašich osobných údajov a na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a ktoré spracúvame,
  • právo na opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné,
  • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak sú splnené podmienky dané zákonom,
  • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
  • právo na prenesenie vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť písomným podaním doručeným zodpovednej osobe, ako je uvedená v tomto informačnom memorande.
Vzhľadom na to, že vaše osobné údaje na tento účel spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním takýchto osobných údajov kedykoľvek odvolať. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

S úctou tím Vermont Holding a.s.