Zásady zpracování osobních údajů


 

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je VERMONT Holding a.s.,Pohořelec 114/22,118 00 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 18784  IČ: 29142857, DIČ: CZ29142857


Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je VERMONT Holding a.s., Pohořelec 114/22,118 00 Praha 1, IČ: 29142857, DIČ: CZ29142857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. značkou B 18784

Uplatnění práv plynoucích z platné právní úpravy oblasti zpracování a ochrany osobních údajů může subjekt údajů uplatnit na emailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vermont.eu.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti [ jako zaměstnavatele a zaměstnance/související s poskytováním  služby].
Veškeré Vaše osobní údaje za uvedeným účelem zpracováváme na základě Vašeho níže uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.  
Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme po dobu minimálně 3let.
Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás. Sbíráme následující osobní údaje:
V kontaktních formulářích, které jsou na našich stránkách zpracováváme tyto údaje a v případě zájmu o práci také životopis uchazeče.

  • Jméno a příjmení
  • E-mailovou adresu
  • Telefonní kontakt
  • Fotografie
  • CV ( Životopis uchazeče)

Poptávka/objednávka v našich internetových obchodech: jméno, e-mial, fakturační adresa, doručovací adresa, případně název firmy, IČO a DIČ. 
Pro účely poskytování přímého marketing (zejména zaslání obchodních sdělení a newsletterů) 
Osobní údaje nám poskytujete na základě uvedeného souhlasu za Vámi stanoveným účelem.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?  

Vaše osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování pouze výše uvedenému zpracovateli, což je nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu zpracování osobních údajů.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o(ne) zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným pověřenci pro ochranu osobních údajů, jak je uvedena v tomto informačním memorandu.
Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

S úctou tým Vermont Holding a.s.