Všeobecné obchodní podmínky pro výdej a přijímání poukázek

k odběru zboží značek prodávaných v rámci skupiny VERMONT

1.           Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují způsob a podmínky, za kterých provozovatelé prodejen značek nebo obchodů v rámci skupiny VERMONT Holding a.s., IČ 29142857, se sídlem Pohořelec 114/22,  118 00 Praha 1 (dále jen jako „VERMONT“) přijímají od třetích osob - zákazníků dárkové či reklamní poukázky (dále jen jako „Poukázka“ nebo „Poukázky“) sloužících k zaplacení kupní ceny zboží značek prodávaných v rámci skupiny VERMONT.

2.           Skupina VERMONT provozuje obchody v rámci České republiky, Slovenské republiky a Maďarska (dále jen „Teritorium“). Poukázky pro území celého Teritoria vydává společnost v rámci skupiny VERMONT,  GANT Central Europe s.r.o., IČ 26212137, se sídlem Pohořelec 114/22,  118 00 Praha 1 (dále jen  „Vydavatel“).

3.           Poukázka slouží pro nákup zboží ve vybraných prodejnách provozovaných společnostmi ze skupiny VERMONT v rámci Teritoria.  

4.           Poukázky jsou Vydavatelem vydávány v oficiálních měnách zemí v rámci Teritoria, tedy k 1.1.2019 v českých korunách (CZK), eurech (EUR) a maďarských forintech (HUF). Poukázku je možné uplatnit v předmětných prodejnách v rámci Teritoria bez ohledu na měnu Poukázky. Pro přepočet hodnoty poukázky do měny účtenky bude použit denní kurz České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 48136450, zveřejněný na oficiálních webových stránkách: www.cnb.cz,  k datu účtenky mínus jeden den, na který je Poukázka uplatněna (nebo den tomuto datu nejbližší, pokud pro předmětný den nebude kurz zveřejněn), tzn. že pro přepočet z HUF do EUR nebo obráceně bude použit křížový kurz s mezi-přepočtem do CZK.

5.           Převzetím Poukázky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Právo na změnu je Vydavateli vyhrazeno. Aktuální seznam prodejen, kde lze uplatnit Poukázku, je k dispozici v sídle Vydavatele a na internetové adrese www.vermont.eu/#mapa.

6.           Poukázky jsou chráněny proti padělání ochrannými prvky a obsahují kontrolní kupón, který je v okamžiku uplatnění Poukázky odtržen. Poukázka obsahuje jedinečné evidenční číslo, které ji činí nezaměnitelnou s jinými Poukázkami. Údaje o Poukázkách jsou evidovány elektronické evidenci, kterou vede Vydavatel. Právní režim Poukázky se řídí ustanoveními § 1939 až 1945 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

7.           Nejde-li o reklamní akci, pak jsou Poukázky prodávány zákazníkům za cenu odpovídající jejich nominální hodnotě, která je splatná hotově či prostřednictvím platební karty v prodejně, kde je prodáváno zboží v rámci skupiny VERMONT. Tyto Poukázky jsou přenosné, nejsou vázané na konkrétní osobu.V případě reklamní akce se podmínky vydání Poukázky a její přenosnosti řídí pravidly stanovenými provozovatelem reklamní akce.

8.           Poukázky lze uplatnit v prodejnách provozovaných v rámci skupiny VERMONT, které se zapojily do společného projektu vydávání a přijímání Poukázek, jejichž aktuální specifikace se nachází na internetové adrese www.vermont.eu, přičemž zákazník je oprávněn při převzetí Poukázky v prodejně od provozovatele prodejny požadovat seznam prodejen, kde jsou poukázky v okamžiku předání Poukázky přijímány.           

9.           Poukázku lze užít výhradně k zaplacení zboží značek prodávaných v rámci skupiny VERMONT ve výši nominální hodnoty uvedené na Poukázce, nejpozději ve lhůtě platnosti Poukázky uvedené na Poukázce. Neobsahuje-li Poukázka datum platnosti, pak je možné Poukázku uplatnit ve lhůtě 6 měsíců ode dne vydání Poukázky vyznačeného na dokladu o nabytí Poukázky. Poukázku je možno uplatnit nejdříve následující den po jejím zakoupení. K úhradě jednoho kusu zboží lze použít i více Poukázek a jednu Poukázku lze použít i na nákup více kusů zboží, vždy však v jedné prodejně a v rámci jednoho nákupu. Ke zboží zakoupenému prostřednictvím Poukázky nelze uplatnit právo na vrácení zboží bez udání důvodu, čímž není dotčena možnost reklamovat vady zboží a uplatnit reklamační nároky podle příslušných právních předpisů.

 10.        Poukázku nelze vyměnit za hotové peníze, nelze na jejím základě požadovat bankovní převod finančních prostředků, a to ani poté, co uplyne lhůta platnosti Poukázky, Poukázky dále nelze započítat proti neuhrazeným pohledávkám. Při nevyčerpání nominální hodnoty Poukázky nelze vyplatit vzniklý rozdíl v penězích. Poukázku nelze uplatnit na nákup dalších Poukázek. Prodávat Poukázky z reklamních akcí dalším osobám je zakázáno.

11.         V souladu se směrnicí rady EU 2016/1065 ze dne 27. 6. 2016, kterou se změnila směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy (dále jen „Směrnice“) je Poukázka víceúčelovým poukazem. U Poukázky, jako víceúčelového poukazu ve smyslu Směrnice, z důvodu uplatnění Poukázky v rámci Teritoria a nemožnosti předem určit sazbu daně z přidané hodnoty, se daň z přidané hodnoty uplatní až v okamžiku dodání zboží nebo poskytnutí služby, na něž se Poukázka vztahuje, tedy za den zdanitelného plnění je považován den transakce, v rámci které proběhlo uplatnění Poukázky a uhrazení kupní ceny zboží v předmětné prodejně v rámci skupiny VERMONT. Jakýkoli předchozí převod Poukázky není předmětem daně z přidané hodnoty.

12.         Provozovatel prodejny je oprávněn Poukázku odmítnout jestliže: a) již byla jednou uplatněna, b) neobsahuje ochranné prvky, neobsahuje kontrolní kupon či je jinak viditelně poškozena c) jedinečné evidenční číslo poukázky se nevyskytuje v elektronické evidenci Poukázek. Má-li provozovatel prodejny jakékoli pochybnosti o pravosti uplatněné Poukázky či domnívá-li se, že nastala některá ze skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce, je oprávněn ponechat si zákazníkem uplatněnou Poukázku k jejímu prověření a požadovat od zákazníka doklad o nabytí Poukázky od některého provozovatele prodejny v rámci skupiny VERMONT nebo od pořadatele reklamní akce, o čemž bude se zákazníkem sepsán předávací protokol. Bude-li prověřováním zjištěno, že Poukázku lze přijmout k úhradě ceny zboží, bude Poukázka vrácena zákazníkovi. O dobu prověřování Poukázky se prodlužuje doba její platnosti. Ustanovením tohoto odstavce nejsou vyloučeny reklamační nároky zákazníka, který Poukázku zakoupil, vůči osobě, u které byla zakoupena.

13.         Vydavatel, ani kterákoli osoba ze skupiny VERMONT nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu Poukázky, její odcizení, zneužití nebo prodlení s uplatněním.

14.         Na pořízení/uplatňování Poukázek se uplatní zásady pro zachovávání důvěrného charakteru informací společností v rámci skupiny VERMONT.

15.         Dárkové poukázky společnosti Vermont lze na značku Camel Active uplatnit pouze v obchodech této společnosti v CR a SR.