Az utalványok kiadására és elfogadására vonatkozó általános üzleti feltételek a VERMONT Csoporton belül értékesített márkák vásárlásához

1.           A jelen általános üzleti feltételek azokat a feltételeket és módot szabályozzák, amelyekkel a márkaboltok vagy üzletek üzemeltetői a Vermont Holding a.s. csoporton belül /cégjegyzékszám: 29142857, székhely: Pohořelec 114/22, 118 00 Prága 1 (a továbbiakban: „VERMONT”) harmadik személyektől (vásárlóktól) ajándék– vagy reklámutalványokat fogadnak el (a továbbiakban: „Utalvány” vagy „Utalványok”), amelyek a VERMONT Csoporton belül értékesített áruk vételárának kifizetésére szolgálnak.

2.           A VERMONT Csoport üzleteket üzemeltet a Cseh Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban és Magyarországon (a továbbiakban: „Terület”). Az utalványokat az egész Területen a VERMONT Csoporton belül a következő társaság bocsátja ki: GANT Central Europe s.r.o., cégjegyzékszám: 26212137, székhely: Pohořelec 114/22, 118 00 Prága 1 (a továbbiakban: „Kibocsátó”).

3.           Az utalvány áruk vásárlására szolgál a VERMONT Csoportba tartozó társaságok által a Területen belül üzemeltetett egyes üzletekben. 

4.           Az utalványokat a Kibocsátó a Területen belüli országok hivatalos pénznemeiben bocsátja ki, azaz 2019.01.01-jével cseh koronában (CZK), euróban (EUR), ill. magyar forintban (HUF). Az utalvány a szóban forgó üzletekben érvényesíthető a Területen belül, az Utalvány pénznemére való tekintet nélkül. Az utalvány értékének átszámítására a nyugta pénznemére a Cseh Nemzeti Bank napi átváltási árfolyama kerül alkalmazásra /székhelye: Na Příkopě 28, 115 03 Prága 1, cégjegyzékszám: 48136450/, amelyet a következő hivatalos weboldalon tesznek közzé: www.cnb.cz, a nyugta azon dátumát megelőző napon, amelyen az Utalványt érvényesítik (vagy az ehhez a dátumhoz legközelebb eső napon, amennyiben a szóban forgó nap vonatkozásában nem tesznek közzé átváltási árfolyamot), azaz, a forintról euróra vagy fordítva történő átváltásra a keresztárfolyam kerül alkalmazásra, cseh koronára történő köztes átváltással.

5.           Az Utalvány átvételével a vásárló megerősíti, hogy tudomásul vette a jelen általános üzleti feltételeket, valamint, hogy egyetért azokkal. A változtatás jogát a Kibocsátó fenntartja. Az üzletek aktuális listája, ahol az Utalvány érvényesíthető, megtekinthető a Kibocsátó székhelyén, valamint a következő internetes oldalon: https://www.vermont.eu/hu#mapa.

6.           Hamisítással szemben az Utalványok biztonsági elemekkel védettek, továbbá az Utalvány beváltásának pillanatában letépendő ellenőrző szelvényt tartalmaznak. Az utalvány egy egyedi regisztrációs számot tartalmaz, amely összetéveszthetetlenné teszi más Utalványokkal. Az Utalványok adatait elektronikus nyilvántartásban vezeti a Kibocsátó. Az Utalvány jogrendjére a Törvénytár 2012. évi 89. sz. törvénye (a cseh Polgári Törvénykönyv) (a továbbiakban: „Ptk.”) 1939-1945. cikkei az irányadóak, az érvényes előírásoknak megfelelően.

7.           Amennyiben nem reklámakcióról van szó, akkor az Utalványok értékesítése a vásárlók részére a névértéküknek megfelelő áron történik, amely készpénzben vagy bankkártyával történő fizetéssel rendezhető az üzletben, ahol az áru értékesítése történik a VERMONT Csoporton belül. Ezek az Utalványok átruházhatóak, nem kötődnek egy adott személyhez. Reklámakció esetén az Utalvány kibocsátásának és átruházhatóságának feltételeire a reklámakció üzemeltetője által meghatározott szabályok az irányadóak.

8.           Az Utalványok a VERMONT Csoporton belül üzemeltetett üzletekben érvényesíthetők, akik csatlakoztak az Utalványok kibocsátásának és elfogadásának közös projektjébe. Az aktuális specifikációik megtalálhatóak a www.vermont.eu/hu internetes oldalon, miközben a vásárló az Utalvány átvételekor az üzletben az üzlet üzemeltetőjétől jogosult kikérni az üzletek listáját, amelyekben az Utalvány értékesítésének pillanatában az utalványokat elfogadják.          

9.           Az Utalvány kizárólag a VERMONT Csoporton belül értékesített termékek fizetésére használható fel, az Utalványon feltüntetett névértéken, legkésőbb az Utalványon feltüntetett érvényességi idejőn belül. Amennyiben az Utalvány nem tartalmaz lejárati dátumot, akkor az Utalvány a kibocsátási dátumától számított 6 hónapon belül érvényesíthető, amely dátum az Utalvány vásárlását igazoló bizonylaton kerül feltüntetésre. Az Utalvány legkorábban a megvásárlását követő napon érvényesíthető. Egy darab áru kifizetésére több Utalvány is felhasználható, egy Utalvány pedig több áru vásárlásához is felhasználható, mindig azonban egy üzleten belül és egy vásárlás keretén belül. Az Utalvány segítségével megvásárolt árura nem érvényesítető az áru visszaküldésére vonatkozó jog indokolás megadása nélkül, ami nem érinti a lehetőséget az áru hibáinak megreklamálására és a reklamációs követelések érvényesítésére a vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

 10.        Az Utalvány nem váltható készpénzre, nem kérhető az Utalvány alapján pénzeszközök banki átutalása, még azt követően sem, hogy letelik az Utalvány érvényessége, ezenfelül Utalvány nem számítható be kifizetetlen követelésekkel szemben. Az Utalvány névértékének részleges felhasználása setén nem fizethető ki készpénzben a keletkezett különbség. Az Utalvány nem érvényesíthető további Utalványok vásárlására. A reklámakciók Utalványainak értékesítése más személyek részére tilos.

11.         A 2016.06.27-i, 2016/1065/EU tanácsi irányelvvel összhangban, amely a 2006/112/EK irányelvet módosította, ami az utalványok kezelését illeti (a továbbiakban: „Irányelv”) az Utalvány egy többcélú igazolvány. Az Utalványnál, mint többcélú igazolványnál az Irányelv értelmében, az Utalvány Területen belül történő érvényesítésének okánál fogva és amiatt, hogy a hozzáadottérték-adó kulcsát előre nem lehet meghatározni, a hozzáadottérték-adó érvényesítése csak azon áru szállításának vagy azon szolgáltatás nyújtásának pillanatában történik, amelyre az Utalvány vonatkozik, azaz az adóköteles teljesítés napjának azon tranzakció napja tekintendő, amelynek keretén belül sor került az Utalvány érvényesítésére és az áru vételárának megfizetésére a szóban forgó üzletben a VERMONT Csoporton belül. Az Utalvány egyetlen korábbi átruházása sem képezi hozzáadottérték-adó tárgyát.

12.         Az üzlet üzemeltetője jogosult az Utalvány elutasítására, amennyiben: a) azt már egyszer érvényesítették, b) nem tartalmaz biztonsági elemeket, nem tartalmaz ellenőrző kupont vagy egyéb módon, láthatóan sérült, c) az utalvány egyedi regisztrációs száma nem szerepel az Utalványok elektronikus nyilvántartásában. Amennyiben az üzlet üzemeltetőjének bármilyen kétsége merül fel az érvényesített Utalvány valódiságát illetően, vagy ha az a benyomása, hogy a jelen bekezdés első mondatában meghatározott bármely tény áll fenn, jogosult a vásárló által érvényesített Utalvány megőrzésére annak ellenőrzése céljából és elkérni a vásárlótól az Utalvány VERMONT Csoportba tartozó bármely üzlet üzemeltetőjétől vagy a reklámakció szervezőjétől történt megvásárlását igazoló bizonylatot, amiről a vásárlóval átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben ellenőrzés útján megállapítást nyer, hogy az Utalvány elfogadható áruk árának kifizetéséhez, az Utalványt visszaadják a vásárló részére. Az Utalvány ellenőrzési időszakával meghosszabbodik az érvényességi ideje. A jelen bekezdés rendelkezései nem zárják ki azon vásárló reklamációs követeléseit, aki az Utalványt megvásárolta, azon személlyel szemben, akinél megvásárolta.

13.         Sem a Kibocsátó, sem a VERMONT Csoporton belüli más személy nem vállal felelősséget az Utalvány elvesztéséért, eltulajdonításáért, a vele történő visszaélésért vagy az érvényesítésének késedelméért.

14.         Az Utalványok beszerzésére/érvényesítésére a VERMONT Csoportba tartozó társaságok információi bizalmas jellegének megőrzésére vonatkozó alapelvek vonatkoznak.

15.         A Camel Active márkánál a VERMONT társaság ajándékutalványai csak a vállalat csehországi és szlovákiai márkaboltjaiban érvényesíthetők.